Liigu sisu juurde

Jätkusuutlikkus

Inimesed

Olulisemaks sotsiaalseks mõjuks on Infortari grupi kui tööandja ja grupi ettevõtete töötajate vahelised suhted, mis tuginevad vastastikusel usaldusel, õiglusel ja pühendumusel. Infortar Grupi personalitöö põhimõtted lähtuvad hoolivast suhtumisest töötajatesse, inimeste väärtustamisest ja vastastikusest austusest, kõrgest töökultuurist, eesmärgipärasest, usaldusväärsest ja lojaalsest töösuhtest ja võrdsest kohtlemisest ning sotsiaalse käitumise headest tavadest. Töötajate värbamisel lähtume kandidaadi töökusest, tarkusest, usaldusväärsusest, erialasest ettevalmistusest ja avatusest tehnoloogilisele arengule.

Panustame töötajate arengusse, võimaldades erialaseid täiendkoolitusi, toetame uute teadmiste omandamist. Palgapoliitikas lähtume ametikohaga kaasnevast vastutusest, töötulemustest, töötaja kompetentsidest ja võimekusest. Töökeskkonna loomisel töötajatele lähtume põhimõttest, et töötajal oleks meie juures hea töötada. Väärtustame pikaajalist töösuhet, töö- ja isikliku elu tasakaalu, toetame igati lapsevanemaks olemist. Tagame, et meie töötajal oleksid head võimalused oma tervise hoidmiseks ja taastamiseks, füüsilise vormi parandamiseks.

Tööohutusega seotud riskide hindamine ja juhtimine

Arendades infrastruktuuri objekte, kinnisvara ning kasutades ka oma äritegevuse otstarbel hooneid, kus inimesed igapäevaselt töötavad, mida kliendid kasutavad, kus külastajatena viibivad, peame tagama nende hoonete ohutuse ja turvalisuse. See tähendab pidevat sisemist kontrolli ning ohutuse põhimõtete järgimist kogu hoonete ja infrastruktuuri objektidega seotud tegevustes. Järgime nii infrastruktuuri kui kinnisvara arendustes kõiki projekteerimisele, ehitustegevusele ja ohutusele kehtestatud nõudeid. Teeme koostööd vaid kompetentsete ja usaldusväärsete ehitusfirmade ning nende alltöövõtjatega ning kasutame kvaliteetseid ehitusmaterjale ja töövõtteid. Hoonete haldajatena jälgime, et kinnisvara ja selle ümbruse üldisest heakorrast tulenevad riskid ei ohustaks inimesi.

Seoses laiema sotsiaalne vastutuse ja sidusama ühiskonna toetamisega, panustame sportimise võimaluste arendamisse (Tallink Tennisekeskus) ja toetame Äripäeva arvamus-konkurssi „Edukas Eesti“.

Keskkond

Analüüsime jätkusuutlikkuse aspekte Due Diligence protsessis (uute ettevõtete omandamise-eelne jätkusuutlikkuse analüüs). Hindame ja kaardistame 2022 aasta jooksul grupi ettevõtete energiakasutust ja CO2 emissiooni.

Investeerime kliima mõju leevendavatesse äridesse, muuhulgas infrastruktuuri, masinatesse, seadmetesse, autodesse, veokitesse jne.

AS Infortari 2023 kestlikkusaruanne

Juhtimine

Inimõiguste jälgimine

Järgime oma grupi ettevõtete lõikes ning investeerides uutesse ettevõtmistesse kõiki ÜRO inimõiguste alaseid olulisemaid kokkuleppeid: UN Guiding Principles on Business and Human Rights (including the International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work), ILO core conventions, the UN International Bill of Human Rights.

Äri eetika ja vastavuse jälgimine seadusandlusega

Pikaajaliste strateegiliste juhtimisotsuste tegemisel arvestatakse alati võimalike kaasnevate keskkonna mõjudega ning ettevõtte igapäevase äritegevuse korraldamine tugineb seotud nõuete, õigusaktide ning seadusandliku konteksti ning muude relevantsete regulatiivsete aspektide pideval korrektsel järgimisel.

Alati kui äritegevusega kaasneb energiakulu ja jäätmete teke, järgime kõiki rajatavate objektide ja hoonete energiatõhususe- ning jäätmekorraldusega, aga ka teiste oluliste keskkonnamõjudega seotud nõudeid.

Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas teha investeerimisotsuseid ning edendada äritegevust paremas kooskõlas rohepöörde poliitikatest tulenevate kliimaeesmärkide ja keskkonna nõuete ning avalikkuse kasvavate ootustega.